Figyelő szemek óvják Jánossomorja utcáit és ellenőrzik a közterületek helyes használatát – aminek főbb szabályairól is olvashat itt. Ősztől már közterület-felügyelő dolgozik a városban. Az utcákon járőröző Ormándi Zsolt hamarosan megszokott látvány lesz, de már most is sokan üdvözölték a szolgálat megjelenését. A város pályázati eljárás után választotta ki a feladatra a hosszú közterület-felügyelői múlttal rendelkező, korábban Mosonmagyaróváron dolgozó szakembert. Feladata elsősorban a közterületek szabálytalan használatának visszaszorítása lesz, ami elharapózott Jánossomorján az elmúlt években. Ilyen a szemétlerakás, az illegális hulladéklerakók, de ellenőrizni fogja azokat a tevékenységeket, amelyekhez közterület-használati engedély kell, így például az építkezések, reklámtáblák, szabálytalanul parkoló teherautók. Az üzemképtelen járművek vagy tüzelő illetve építőanyag utcán való tárolását is figyelni fogja, ami jelenleg 30 napig engedélyezett.  A rendőrséggel és a polgárőrséggel is ad közös szolgálatot, így a közbiztonságot is erősíti, de jelenléte miatt a megelőző szerepe is nagy a közbiztonság frontján.

 

A közterület-felügyelő hatósági személy, helyszíni bírságot szabhat ki, illetve feljelentést tehet, közigazgatási hatósági eljárás keretében. Az elsődleges cél mégsem ez, hanem a figyelmeztetés, a szabálytalanságok megbeszélése és elhárítása. A felügyelő azt mondja, a lakók üdvözölték szolgálatba lépését.

Az önkormányzat által nemrég megalkotott új rendelet alapján következzen pár fontos viselkedési szabály:

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Az alábbiakban a legfontosabb rendelkezéseket gyűjtöttük össze, melyek minden Jánossomorján élő polgárra kötelező érvényűek. Aki ezeket nem tartja be, közigazgatási bírsággal sújtható.

Közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályaira vonatkozó rendelkezések megszegése. Az ingatlan tulajdonosának az ingatlant házszámtáblával, vagy helyrajzi számot ábrázoló táblával kell ellátni, ezek folyamatos karbantartásáról gondoskodnia kell.

A települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó szabályok megsértése. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást igénybe kell venni, illetve ennek teljesítéshez szükséges bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni.

Temetkezési szabályok megsértése. A temetőben csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyat lehet elhelyezni, a sírhely körüli 30 cm-es  területet csak gyepesíteni vagy kaviccsal lehet borítani, virágot vagy más növényt ültetni tilos. Fát, bokrot, cserjét csak a temető üzemeltetője ültethet. A sírhely körüli járdát a sírhelyet váltó személynek kell gondozni, az ennek során keletkezett hulladékot a sírhelyek között tárolni nem lehet. Szemetet csak az arra kijelölt helyre szabad letenni. A temetőben tilos járművel közlekedni, csakúgy, mint temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám és hirdetőtáblát elhelyezni.

A település címerének jogosulatlan használata. Jánossomorja Város Önkormányzatának címerét tilos jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon felhasználni.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szabályok megsértése. Az ingatlan tulajdonosa, bérlője köteles az ingatlan (ingatlanrészek, helyiségek) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, ennek hiányában egy méter széles területsáv, zöld sáv esetén az útpadkáig terjedő terület, járdaszakasz melletti nyílt árok és műtárgyai tisztán tartásáról. El kell távolítani a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és más hulladékokat, valamint gondoskodni kell a zöldfelületek gondozásáról.

Fentiek szerint kell gondoskodni a hó-és síkosságmentesítésről is.

 

Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemetet, hulladékot égetni. Csak teljesen száraz levelet, avart, kerti hulladékot szabad égetni február 15-től április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig 9-18 óra között, szélcsendes időben. Közterületen tilos járművet mosni, olajat cserélni, a gépjárművet javítani.

Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, hogy szennyeződés ne maradjon. Szennyeződést, szennyvizet tilos közterületre, csapadékvíz-elvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni, abba hulladékot, törmeléket beleszórni.

Közterület rendeltetéstől eltérő használata. Közterületet használni csak engedéllyel, az engedélyben foglalt módon lehet. Közterületen szeszes italt fogyasztani tilos. Üzemképtelen járművet közterületen engedély nélkül nem lehet tárolni.  

A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól. Fás szárú növények telepítésénél be kell tartani a rendeletben meghatározott telekhatártól mért telepítési távolságokat. Legkisebb telepítési távolság gázvezetéktől 2 m, egyéb vezetéktől 2 m, épülettől, kerítéstől 2,5 m -nél nem magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 1,5 m, 2,5 m-nél magasabbra növő fás szárú növény esetén legalább 3m.

Közterületre fás szárú növényt telepíteni csak a jegyző engedélyével lehet.

Állattartással kapcsolatos szabályok. Állatot csak úgy lehet tartani, hogy nem lehet veszélyeztetni az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét vagy azzal anyagi kárt okozni. Az állat nem veszélyeztetheti és rongálhatja a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput. Az állatot oly módon kell tartani, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni.

Gondoskodni kell a trágya-  és a trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyásának, valamint onnan a trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség szerinti (májustól októberig hetente) kiürítéséről. Gondoskodni kell a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásról, almos trágya ingatlanon történő fedett tárolásáról.

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások. Tilos a településen zajjal járól építési, bontási tevékenységet, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet hétköznap 21. 00 óra és 6. 00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végezni. A település vendéglátó egységeinek kerthelyiségeiben, teraszain hangosító berendezést munkanapokon 22.00 és 7.00 óra között, szombaton és vasárnap, munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között engedély nélkül üzemeltetni nem szabad.

Kereskedelmi és vendéglátóegységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végezni tilos. Nem lehet a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépni. 

Jánossomorja Város Önkormányzata – 2015

-hirdetés- -hirdetés-